Algemene Voorwaarden Meubel-AA


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MEUBEL-AA
ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A. de afnemer: de koper/opdrachtgever, aanbesteder of een ieder die met Meubel-AA een overeenkomst aangaatof wil aangaan of voor wie Meubel-AA een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht;
A1. zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
A2. consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
B. afleveren: feitelijke aanbieding aan de afnemer van de overeengekomen goederen en/of half geredeproducten;
C. opleveren: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomengoederen en/of het werk;

ARTIKEL 2 – DE OFFERTE
1. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 18 dagen te rekenen vanaf dedatum der offerte; zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraanontleende maten en eventueel door Meubel-AA gedane opmetingen. De afnemer is verplicht Meubel-AA teinformeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voorzover hij die kende of behoorde te kennen.
Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig vanMeubel-AA zijn zo nauwkeurig mogelijk.

ARTIKEL 3 – DE OVEREENKOMST
1. De aanbetaling
a. Meubel-AA is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een betaling te vragenvan 100% van de koopsom.
b. In het geval van een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag te allen tijde een aanbetaling gevraagdworden.
2. Prijswijziging
a. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt,zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen viermaanden na het sluiten van de overeenkomst.
3. Eigendomsvoorbehoud
Meubel-AA blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaalverschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorgte dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit deruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueeldaarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.
ARTIKEL 4 – DE LEVERTIJD
1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijnverricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.
2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Meubel-AA een nadere termijn gegund om alsnog televeren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van tweemaanden. Indien Meubel-AA alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnendeze termijn niet worden doorberekend.
3. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer hetrecht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Deze regeling geldtechter niet voor op maat gemaakte meubels.
4. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is Meubel-AA bij eenovereenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.


ARTIKEL 5 – DE OPSLAG VAN GOEDEREN
1.a. Indien de goederen door de afnemer zijn betaald, zal Meubel-AA de goederen maximaal drie maanden inopslag houden onder berekening aan de afnemer van de opslagkosten, tenzij anders overeengekomen.
b. Gaat de afnemer na verloop van deze termijn nog niet over tot afname der goederen, dan is Meubel-AAgerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de afnemer af te
dragen onder aftrek van opslag- en andere kosten en een schadevergoeding van 30% van hetgeen de afnemerbij nakoming van de overeenkomst aan Meubel-AA verschuldigd was geweest, tenzij Meubel-AA kan bewijzendat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
Alvorens Meubel-AA hiertoe over mag gaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk aan de afnemer mede tedelen.
2. Het risico van brand en beschadiging wordt door Meubel-AA voor zijn rekening genomen.
3. Bovenstaande vervalt indien Meubel-AA anders is overeengekomen met de klant.

ARTIKEL 6 – HET VERVOER EN BESCHADIGING BIJ AFLEVERING
1. In de overeenkomst is het vervoer door Meubel-AA in begrepen, indien anders is overeen gekomen. Schadeaan producten opgelopen door het verzenden, zijn voor rekening van Meubel-AA.
2. Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op hetontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de afnemer binnen 2werkdagen na aflevering, bij Meubel-AA melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemergeacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen.Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient dit door de afnemerop het ontvangstbewijs te worden vermeld.

ARTIKEL 7 – DE BETALING
1. Koop en verkoop
a. Elke koopovereenkomst, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemeneconditie: betaling online via Ideal of PayPal, tenzij anders overeengekomen.
b. Wanneer overeengekomen te betalen bij levering. Meubel-AA is gerechtigd om bij levering in delen, bij elkedeellevering een betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer eendeelfactuur.
c. In geval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn 14 dagen na ontvangst van de factuur of 21dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is automatisch in verzuim door hetverstrijken van de betalingstermijn.
Wanneer de factuur na 14 resp. 21 dagen nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer
verplicht aan Meubel-AA vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalenten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag.
d. Onverminderd het bepaalde in lid 1 c stuurt Meubel-AA aan de consument na het verstrijken van debetalingsdatum een betalingsherinnering, waarin hij deze op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheidgeeft binnen 14 dagen te betalen.
e. Meubel-AA is na verloop van de in lid 1c bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling totinvordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.
Indien Meubel-AA derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15 % van deopenstaande hoofdsom en met een minimum van á 50, – voor rekening van de afnemer, mits in redelijkheidgemaakt.
2. Opschorten betalingsverplichting
De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijkeverhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betalingvan het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

ARTIKEL 8 – DE ANNULERING
1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30%van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeldin de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de
afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de op- of aflevering – of een deel ervan indien het een deelleveringbetreft – kan plaatsvinden.
2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Meubel-AA kan bewijzen dat zijn schadegroter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

ARTIKEL 9 – DE ONUITVOERBAARHEID VAN HET WERK EN OVERMACHT
1. Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van deovereenkomst ten gevolge van omstandigheden, die Meubel-AA bij het aangaan van de overeenkomst nietkende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen deovereenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
2. Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht –behoudens in geval van overmacht- de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de afnemer gehouden aanMeubel-AA de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden.
3. In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoalsvermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbindingplaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.
4. Bij overmacht heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht de overeenkomst teontbinden.


ARTIKEL 10 – DE GARANTIE
1. De afgeleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bijnormaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluitenvan de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht opreparatie respectievelijk vervanging.
2. Daarnaast heeft de afnemer garantie, voorzover het betreft gebreken waarvan Meubel-AA niet aannemelijk kanmaken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij hetaanbod naar voren gekomen en schriftelijk anders overeengekomen wordt de garantie gegeven volgens hetvolgende systeem:
– tot zes maanden na factuurdatum:
de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voorrekening van Meubel-AA.;
Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
3. Deze garantieregeling geldt onverminderd het recht van de afnemer om de overeenkomst te ontbinden en/ofschadevergoeding te vorderen, indien aan de wettelijke vereisten daartoe is voldaan.
4. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemdsysteem.
5. Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan Meubel-AA geldtdeze garantie ook voor de afnemer.
6. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van degeleverde goederen of van het uitgevoerde werk.
7. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke klacht uit endoet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voorzover de klacht verband houdt met dieonoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.
8. Afwijkingen aan de geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, werkend hout en dergelijke, welke uit technischoogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, kunnen het recht opgarantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.
LET OP: Hout krimpt en zet uit naar gelang de weersomstandigheden. Indien een houten meubelstuk hierdoorkrimpnaden of haarscheuren vertoont, wordt dit gezien als aanvaardbaar. De afnemer moet ten alle tijdenzorgdragen voor de juiste luchtvochtigheid van de meubels. Indien de meubels te snel in een zeer warme endroge omgeving worden gezet, wordt dit gezien als onvoldoende zorg voor het meubelstuk.

ARTIKEL 11 – Klachten
1. Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachtenwegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk kunnendoor de afnemer bij Meubel-AA slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen veertien dagen naaflevering van de goederen of de oplevering van het werk. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs nietmogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn.
De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
2. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 6 onverlet.
3. Wanneer een afnemer tegen het advies van Meubel-AA. in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten ofbeletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.

ARTIKEL 12 – VOORRIJKOSTEN
Meubel-AA is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst isafgesproken.


ARTIKEL 13 – NEDERLANDS RECHT
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlandsrecht.